Adviceline Injury Lawyers đã và đang trợ giúp cho người dân Victoria bị thương tật trên 50 năm nay. Chúng tôi là hãng luật về thương tật cá nhân hàng đầu với một niềm đam mê giúp những thân chủ của mình được hưởng sự bồi thường mà họ cần để đưa cuộc sống của họ trở lại đúng hướng.

Nếu quý vị bị thương tật hoặc không khỏe mạnh và tin rằng mình có thể được quyền hưởng bồi thường, điều quan trọng là quý vị cần được tư vấn sớm. Các luật sư chuyên gia của chúng tôi có thể làm giảm nhẹ gánh nặng trong việc định hướng quá trình đòi bồi thường bằng việc cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn trên mỗi bước của chặng đường.

Chúng tôi nhận tất cả các loại vụ việc và đại diện cho tất cả mọi thành phần của cộng đồng, kể cả những người cảm thấy khó khăn để thuê được một luật sự hoặc nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Một số luật sự của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Hoa (Quảng Đông/Phổ Thông), tiếng Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Khi quý vị gọi điện cho Adviceline Injury Lawyers, quý vị sẽ không nói chuyện với một thư ký hay trung tâm nhận cuộc gọi. Quý vị sẽ nói chuyện trực tiếp với một trong các luật sư Chuyên Môn Được Công Nhận và đủ trình độ của chúng tôi, là người có thể cho quý vị lời khuyên ngay lập tức. Cũng người luật sư đó sẽ đảm bảo quý vị nhận được kết quả mà quý vị có quyền được hưởng.

Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số (03) 9321 9988 và lấy cuộc hẹn tư vấn sơ bộ miễn phí về các quyền lợi của quý vị và các tiêu chuẩn có thể có.

Chúng tôi có thỏa thuận Không Thắng Không Lệ Phí với thân chủ, nghĩa là nếu chúng ta tiến hành đòi bồi thường thì quý vị chỉ phải trả các lệ phí pháp lý nếu chúng ta thành công trong việc đòi được bồi thường cho quý vị.

 Adviceline Injury Lawyers là một phân nhánh của Holding Redlich, được thành lập để nhấn mạnh trọng tâm, kinh nghiệm và chuyên môn đặc biệt của chúng tôi về các vụ việc thương tật cá nhân. Holding Redlich được thành lập vào năm 1975 và một hãng luật thương mại hàng đầu.